Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Vedtekter

Vedtekter for
Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe
Endret og vedtatt 21.mars 2015

1.

Avlslaget for Sidet Trønderfe og Nordlandsfe, STN, har som formål å arbeide for rasjonell avl av Sidet Trønderfe og Nordlandsfe

2.

Medlem av laget blir alle som betaler fastsatt medlemsavgift. Ett medlemskap gir, ved personlig frammøte, én stemme på årsmøtet. Medlemsavgift må være betalt senest siste 31.desember. Alle medlemmer likestilles med hensyn til plikter og rettigheter i laget.

 3.

Laget har et styre på 5 STN-medlemmer. Formannen blir valgt på årsmøtet ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, slik at 2 er på valg hvert år. Blant de 4 styremedlemmene velges nestformann for 1 år.

Styret fungerer som avlsutvalg.

4.

Styret ansetter sekretær, kasserer og livdyrkontakt. Sekretæren tar vare på laget sine interesser, etter nærmere pålegg fra styret.

Styret kan også opprette nemnder og utvalg som det finner formålstjenlig.

 5.

Laget har ordinært årsmøte i mars. Årsmøtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel i STN-Bladet og Bondebladet.

Årsmøtet behandler:

  1. Virksomheten i året
  2. Regnskap
  3. Innkomne saker
  4. Valg på formann, 2 styremedlemmer og 3 varamenn til styret. Valg av nestformann for 1 år. Videre velges 2 revisorer og 3 mann til valgnemnd.
  5. Eventuelt

 6.

Styret kan utlyse ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemmene krever det.

 7.

Forslag til endring av lovene må sendes til styret senest 1. januar. Til endring av lovene kreves det minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet.

Andre saker til årsmøtet må sendes til styret senest 1. februar.

 8.

I fall laget går inn skal lagets eiendeler gå til tiltak som sikrer bevaring av rasens genmateriale.