Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Årsmelding 2014

Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Årsmelding 2014

I Medlemmer av styre og nemnder 2014

Styreleder     Amund Wormstrand, Brandval

Nestleder       Torhild Moland, Austmarka

Styremedlemmer                      Markus Becker, Glåmos          Johan Gjessing, Drevsjø         Hanne Bye, Prestfoss

Varamedlemmer til styret     Yngvar Sæther, Kvenvær        Ola Sørberget, Rendalen         Ola Tangvik Brimi, Garmo

 

Revisorer           Thomas Enga, Selbu                        Arne Stene, Stjørdal

Valgnemnd        Oddgun Trandokken, Rogne         Oddvar Dahl, Brandsfjord           Randi Sandnes, Glåmos

Ansatte:

Sekretær/kasserer       Atle Meås, Fannrem

Livdyrkontakt                Helen Davey, Våler i Solør

 

II Virksomheten i året

Det er i året holdt 3 styremøter og 2 telefonmøter.   Det er behandlet 21 protokollførte saker.

Ny avtale med GENO ble gjort gjeldende fra 1.januar 2014.

På bakgrunn av en gjennomgang av norske godkjente avlsorganisasjoner for storfe gjort av EFTA’s overvåkningsorgan ESA, ble Avlslaget for STN bedt om på nytt å dokumentere at laget oppfyller kravene i regelverket for avlsorganisasjoner (FOR 1999-01-13 nr 68.) Dokumentasjon ble oversendt Mattilsynet innen fristen 15.januar.

STN-boka ble lansert på et arrangement organisert av «Røroskuas venner» på Røros 29.mars.

I samarbeid med Landslaget for telemarkfe og Norsk Genressurssenter ble det tatt initiativ til et møte med Statens landbruksforvaltning (SLF, senere Landbruksdirektoratet) i Oslo 6. mai ang. muligheten for Avlslaget for STN og Landslaget for telemarkefe å søke om midler fra «tilskudd til dyreavlsorganisasjoner» bevilget over jordbruksavtalen.

Det ble tatt kontakt med landbrukspolitiske talsmenn i partiene Krf, V og H i forkant av jordbruksforhandlingene. Det ble også tatt kontakt med Norges Bondelag og avlslaget fikk et møte med forhandlingsutvalget i Norsk Bonde– og Småbrukarlag.

Årsmøte i Avlslaget ble holdt på Fagerlund Hotel, Fagernes, 5.april.

Avlslaget deltok på seminaret «Muligheter for de bevaringsverdige storferasene i dagens produksjonssystem» på Gardermoen 18. november.

Det ble skrevet en uttalelse til høring av ny forskrift om produksjonstilskudd.

 

III Avl og produksjon

Det ble i året gjort totalt 1793 insemineringer med STN-sæd. Av disse var 1156 1.gangsinsemineringer. Insemineringene fordelte seg slik på de oksene som ble brukt:

9004 2 9158 1 40012 45 40029 19
9005 2 9179 2 40013 109 40030 19
9006 1 9183 4 40014 1 40031 16
9007 3 9184 1 40015 8 40032 31
9008 3 9188 2 40016 1 40033 66
9009 2 9189 3 40017 8 40034 54
9013 2 9190 4 40018 6 40035 4
9022 1 40001 23 40019 2 40036 11
9024 3 40002 16 40020 4 40037 141
9045 2 40003 37 40021 2 40038 185
9129 1 40004 41 40022 10 40040 148
9149 2 40005 110 40023 15 40042 211
9153 1 40007 30 40024 3 40044 277
9156 2 40008 1 40025 7 40046 6
9157 4 40009 8 40026 6 40047 52

 

Totalt var 60 seminokser brukt i seminsesongen.   Markert i uthevet skrift er de oksene som ble utsendt i sesongen. Disse sto for 759 ( 42 % ) av insemineringene. At så mange andre seminokser er i bruk skyldes   1. lager i inseminørenes dunker, 2. spesialbestillinger og 3. tildeling av doser til aktuelle oksemødre.

Det ble i året stambokført 20 nye gardsokser og innkjøpt en oksekalv til semin. Den nye avtalen med GENO gir mulighet for innkjøp av tre okser til semin pr år. Dette skal imidlertid beregnes som et gjennomsnitt over et antall år.

Det ble importert 300 doser av Fjällrasoksen 6884 Mäktig SvFj 96884 (Norsk stb.nr 40048)

Oksen 40014 Tussin ble tatt ut av sædlager på grunn av svakt resultat på døtrene.   9151 Loke og 40012 Macros fikk reduser sædlager til 300 doser og lagt på langtidslagring. 40022 Fjellmann ble reduser til 500 doser. Samlet ble det vraket 3055 sæddoser.

Pr utgangen av 2014 hadde Avlslaget for STN et lager på 77 444 sæddoser av i alt 112 okser.

I følge tall fra Norsk Genressurssenter var det pr 31.12.14 registrert i alt 1468 mordyr av STN. Av disse var 1022 registrert i kukontrollen.   446 mordyr var ammekyr eller mjølkekyr utenfor kukontrollen. Det totale antallet STN-mordyr økte med 277 fra utgangen av 2013. En del av økningen skyldes at  en del brukere som tidligere kun har registrert i storfekjøttkontrollen nå også rapporterer til Genressurssenterets Kuregister. Dette fører til at oversikten blir noe mer fullstendig enn tidligere.

Tall fra kukontrollen, 2014:

STN Mjølkekyr pr 31.12 727 Kviger til mjølk pr 31.12 761
Årsmiddel kg mjølk 4374 Okser pr 31.12 404
Årsmiddel fett % 4,19 Kvigekalver født 470
Årsmiddel protein % 3,32 Oksekalver født 462
Årsmiddel kg EKM 4531 % kalver etter semin 63,6

 

IV Økonomi

Avtalen med GENO som ble gjort gjeldende fra 1.januar 2014 har gitt de økonomiske utslag for Avlslaget for STN som var forutsett. Medlemskontingent blir ikke lenger trukket automatisk ved første gangs inseminering, og tallet på betalende medlemmer gikk ned fra ca 400 i 2013 til 151 i 2014. Den nye avtalen gjør også at Avlslaget for STN sitter igjen med en mindre andel av inntektene fra sædsalget enn tidligere.

Sammen med reduserte renter på oppspart kapital gav det et forventet driftsunderskudd på kr 120 360,-

Avlslaget søkte i november 2014 om kr 200 00,- fra potten for «tilskudd til dyreavlsorganisasjoner» bevilget over jordbruksavtalen. Landbruksdirektoratet innvilget søknaden og avlslaget for STN fikk i desember tilsagn om et tilskudd på kr 180 000,- for 2015.

 

Svorkbygda 18.03.2015

Atle Meås

Sekretær

 

 

 

Spor fra din side.